Erhverv

Stiftelsens erhvervsaktiviteter spænder vidt, fra arealdrift over naturpleje og administration til rådgivning. Erhvervsaktiviteterne styres primært fra skov- og godskontoret på Bonderup.
Stiftelsen råder over i alt 1.320 hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Driften af arealerne er koordineret med henblik på optimal varetagelse af Stiftelsens interesser. Afvejningen af økonomiske interesser, naturhensyn og kulturhistorie afhænger af opgavernes størrelse og art.

Skovbrug
Stiftelsen ejer fem skove på i alt 675 hektar fordelt på Bonderup Skov (117 hektar), Merløse Skov (162 hektar), Brorfelde Skov (244 hektar), Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar).
Skovbruget drives traditionelt med træproduktion som primær drift. Produktion af juletræer og pyntegrønt udgør en stadig større del af den samlede produktion.
Nye initiativer i form af arealudlejning til publikums organiserede benyttelse af naturen er i øget omfang inddraget i skovbrugets aktivitetsområder.
Skov- og godskontoret har samarbejdsaftaler med flere skovejere om forvaltning af disses skovejendomme. Driften heraf er nøje koordineret med driften af Stiftelsens egne skove.

PEFC-Certificering
Skov- og godskontoret på Bonderup blev i 2003 som den første skovejendom på Sjælland certificeret som Paraplyorganisation efter PEFC Danmarks regler for bæredygtig skovdrift. PEFC er en forkortelse af Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
Certificeringen indebærer, at ikke alene Stiftelsens egne skove, men også administrerede skove kan optages under "paraplyen". Fire skovejendomme har allerede nu (foråret 2004) indgået aftale med Stiftelsen herom.

Landbrug
På  Bonderup og Merløsegaard er der i alt 900 hektar landbrugsjord.
Landbrugsjorden drives moderne og rationelt. 
Landbruget drives som traditionel planteavl, men det er målet at tilpasse driften de ændrede samfundsønsker for landbrugsdrift der tilgodeser miljø- og naturhensyn i større grad.

Jagt
Jagt, natur og vildtpleje har stor bevågenhed i Stiftelsens samlede arealforvaltning. Jagtretten er for størstedelen af arealets vedkommende udlejet og bidrager hermed til Stiftelsens samlede økonomi. Der er tilknyttet professionelt jagtvæsen, som fører tilsyn med området og forestår opdræt og udsætning af vildt.

Husudlejning
Skov- og godskontoret på Bonderup administrerer 25 boliger, der anvendes til personale og boligudlejning.
Stiftelsens øvrige udlejningsvirksomhed angår butiks- og kontorlokaler og er knyttet til Stiftelsens ejendom på Gammel Torv i København.